ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання послуг з вивчення іноземних мов фізичним особам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УВЕЙ АП»

 

від «1» січня 2019 року

 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УВЕЙ АП», код ЄДРПОУ 42518681, місцезнаходження юридичної особи: вул. П. Орлика, буд. 1 Е, офіс 110, м. Чернівці, Чернівецька обл., в особі директора БУЙНОВСЬКОЇ АНАСТАСІЇ БОГДАНІВНИ, іменований надалі Міжнародний мовний центр WAY UP, з одного боку, публікує цей Договір про надання послуг з вивчення іноземних мов фізичним особам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УВЕЙ АП» (далі «Договір»), що є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб, що використовують послуги Міжнародного мовного центру WAY UP, іменованих надалі Клієнт, з іншого боку.
 
Клієнт, який подав заяву про зарахування Слухача до Міжнародного мовного центру WAY UP, відповідно до Цивільного кодексу України розглядається як особа, яка вступила з Міжнародним мовним центром WAY UP в договірні відносини і прийняла умови даного Договору в повному обсязі.
 
Підписуючи заяву про приєднання до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ Про надання послуг з вивчення іноземних мов фізичним особам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УВЕЙ АП» особа підтверджує те, що отримала повну і вичерпну інформацію про перелік та умови надання послуг. В такому випадку особа визначена в заяві про приєднання до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ Про надання послуг з вивчення іноземних мов фізичним особам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УВЕЙ АП» отримує статус Слухача.
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 
1.1. Міжнародний мовний центр WAY UP надає Слухачу послуги по навчанню іноземним мовам у вигляді проведення занять, курсів, заходів протягом встановленого періоду проведення обраних занять, курсів, заходів, перелік яких є додатком 1 до даного Договору.
 
1.2. Зарахування Слухача до Міжнародного мовного центру WAY UP здійснюється при наданні таких документів:
– заява про зарахування Слухача до Міжнародного мовного центру WAY UP;
– анкета слухача;
– копія свідоцтва про народження Слухача, якщо він не досягнув 14 віку. У разі досягнення Слухачем 14 річного віку – копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Клієнта.
 
 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 
2.1. Міжнародний мовний центр WAY UP зобов’язаний:
2.1.1. Організувати і забезпечити належну якість надання послуг, передбачених в п. 1.1. Договору.
2.1.2. Своєчасно оповіщати Слухача з усіх питань, що стосуються надання послуг.
2.1.3. Вести табель відвідувань та виконання Слухачем навчальної програми.
 
2.2. Слухач зобов’язаний:
2.2.1. Виконувати умови оплати за надання послуг, зазначені в розділі 4 цього Договору.
2.2.2. Відвідувати оплачені занять, курси, заходи.
2.2.3. Виконувати навчальну програму.
2.2.4. Бережливо ставитися до майна Міжнародного мовного центру WAY UP.
2.2.5. Повідомлять Міжнародний мовний центр WAY UP за контактним номером телефону, що вказаний в даному Договорі, про перенесення індивідуального заняття не менше ніж за 3 години до його початку.
2.2.6. Заняття з вивчення іноземної мови, що проводяться групами перенесенню не підлягають.
2.2.7. Відшкодовувати збитки, завдані майну Міжнародного мовного центру WAY UPвідповідно до законодавства України.
2.2.8. Завчасно повідомляти Міжнародний мовний центр WAY UP про зміну контактної інформації, передбачуваних пропусках занять, заходів, а також про намір припинити використання послуг Міжнародного мовного центру WAY UP за 15 днів до такого припинення.
2.2.9. Надати Міжнародному мовному центру WAY UP документи, зазначені в пункті 1.2 цього Договору.
2.2.10. Надати свої персональні дані необхідні Міжнародному мовному центру WAY UP в зв’язку з наданням послуги за цим Договором на підставі Закону України від 01.06.2010р. № 2297-VI «Про захист персональних даних». Підписуючи заяву про зарахування Слухача до Міжнародного мовного центру WAY UP, Слухач надає свою письмову згоду на обробку таких персональних даних.
 
 

3. ПРАВА СТОРІН

 
3.1. Міжнародний мовний центр WAY UP має право:
3.1.1. Коригувати дату початку занять, курсів, заходів і графік надання послуг; переносити заплановані раніше заняття, заходи у зв’язку з форс-мажорними обставинами та офіційними святами; зупиняти заняття в групі при низькій відвідуваності; провести заміну персоналу в групі без переривання занять чи заходу.
3.1.2. Не допускати Слухача до занять, курсів та інших заходів у разі відсутності у Слухача оплати за ці послуги на поточний період.
3.1.3. Розміщувати в засобах масової інформації, в інформаційно-телекомунікаційну мережі «інтернет», на друкарській продукції, використовувати в іміджевих цілях фото-, відео-, аудіоматеріали із зображенням Слухача, а також результати його (їх) діяльності в Міжнародному мовному центрі WAY UP.
При цьому Слухач підтверджує свою згоду на безоплатне використання матеріалів із своїм зображенням Міжнародним мовним центром WAY UP.
3.1.4. Вимагати від Слухача відшкодування шкоди, заподіяної ним майну Міжнародного мовного центрому WAY UP або іншим особам.
3.1.5. Передавати персональні дані Слухача в органи і організації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
3.2. Слухач має право:
3.2.1 На ознайомлення з умовами надання послуг в Міжнародному мовному центрі WAY UP.
3.2.2. На перше безкоштовне пробне заняття.
3.2.3. На запропоновані адміністрацією Міжнародного мовного центру WAY UP знижки.
3.2.4. Звертатися до адміністрації Міжнародного мовного центру WAY UP з усіх питань, пов’язаних з наданням послуг.
 
 

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ

 
4.1. Слухач оплачує послуги, зазначені в п. 1.1 Договору, у встановленому Міжнародним мовним центром WAY UP розмір у вигляді попередньої повної оплати занять, курсів, заходів. Вартість послуг вказується з урахуванням всіх необхідних податків і витрат Міжнародного мовного центру WAY UP в рамках надання послуг, у заяві про зарахування Слухача до Міжнародного мовного центру WAY UP.
 
4.2. Оплата здійснюються у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Міжнародного мовного центру WAY UP.
 
4.3. Оплата на відвідування занять проводиться в розмірі 100 % передоплати з моменту підписання заяви про зарахування Слухача, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів до початку навчання.
Оплата інших анонсованих Міжнародним мовним центром WAY UP занять та заходів проводиться завчасно, але не пізніше ніж за 1 день до початку проведення таких занять чи заходів.
Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Міжнародного мовного центру WAY UP.
 
4.4. Гроші за невикористані заняття і години не повертаються.
 
4.5. Вартість послуг Міжнародного мовного центру WAY UP може змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку. Про зміни вартості послуг Міжнародний мовний центр WAY UP завчасно, але не пізніше ніж за 15 днів до вступу в силу змін, інформує Клієнта будь-яким доступним способом.
 
4.6. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
 
4.7. Заява про повернення оплати послуг в разі відмови від неї через хворобу чи інші поважні причини розглядаються Міжнародним мовним центром WAY UP тільки при наявності у Слухача підтверджуючих документів. В даному випадку дата занять може бути перенесена на більш пізній термін за наявності у Міжнародному мовному центрі WAY UP вільних місць або відбувається повернення вартості в розмірі, встановленому в заяві про зарахування Слухача до Міжнародного мовного центру WAY UP, із зменшенням суми у відповідності до пройдених занять.
 
4.8. У разі не прибуття на заняття, а також прибуття із запізненням більше ніж на 20 хвилин або раннього відходу з власної ініціативи Слухача чи за станом здоров’я, гроші за невикористані заняття поверненню не підлягають і не компенсуються. Перерахунок та перенесення термінів надання послуг не здійснюються.
 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 
5.2. Міжнародний мовний центр WAY UP несе відповідальність:
5.2.1. За достовірність наданої Слухачу інформації.
5.2.2. За організацію навчання у Міжнародному мовному центрі WAY UP.
 
5.3. Міжнародний мовний центр WAY UP несе відповідальність перед Слухачем тільки в рамках виконання своїх договірних зобов’язань, що входять в набір оплачених послуг. Міжнародний мовний центр WAY UP звільняється від відповідальність за результат наданих Слухачу послуг у випадку порушення Слухачем п. 2.2.2 та п 2.2.3 даного Договору.
 
5.4.Слухач несе відповідальність:
5.4.1. За своєчасність оплати вартості послуг за Договором.
5.4.2. За матеріальну шкоду, заподіяну Міжнародному мовному центру WAY UP, здоров’ю та / або майну третіх осіб, яка підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.
 
5.5. Міжнародний мовний центр WAY UP звільняється від відповідальності за матеріальну та моральну шкоду, завдану Слухачу, внаслідок обставин, що знаходяться поза компетенцією Міжнародного мовного центру WAY UP:
– при недотриманні Слухачем заходів особистої безпеки;
– при пошкодженні, втраті, крадіжці особистого майна, речей, ювелірних виробів, аудіо-, фото-, відеоапаратури, інших цінностей і документів Слухачем, або іншому заподіянні шкоди Слухачу третіми особами.
 
5.6. Міжнародний мовний центр WAY UP не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань в частині своєчасного інформування Слухача, якщо останнім невірно вказані адресні дані, контактні номери телефонів або Слухач тимчасово відсутній за вказаною адресою і вказаними номерами телефонів.
 
5.7. Претензії приймаються Міжнародним мовним центром WAY UP в письмовому вигляді безпосередньо від Слухача, з пред’явленням документів, що підтверджують обґрунтованість вимог Слухача не пізніше 7 (семи) днів з дня настання відповідної події.
 
5.8. Міжнародний мовний центр WAY UP не несе відповідальності, якщо при виникненні обставин, що впливають на виконання зобов’язань за Договором, не в повному обсязі залежать від волі Міжнародного мовного центру WAY UP, останній зробив необхідні і достатні дії щодо усунення зазначених порушень. У цьому випадку Міжнародний мовний центр WAY UP вважається таким, що виконав свої зобов’язання в повному обсязі.
 
 

6. ПІДСТАВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 
6.1. Слухач має право відмовитися від послуг Міжнародного мовного центру WAY UP та виконання умов Договору завчасно, але не пізніше ніж за 15 днів, після надання інформації про це Міжнародному мовному центру WAY UP.
 
6.2. Міжнародний мовний центр WAY UP має право відмовитися від виконання умов Договору у випадках:
– якщо Слухач порушив терміни оплати послуг за Договором;
– якщо Слухач своєю поведінкою систематично порушує права та законні інтереси інших Слухачів і співробітників/викладачів Міжнародного мовного центру WAY UP або перешкоджає роботі Міжнародного мовного центру WAY UP.
– якщо Слухач без поважних причин більше 1 місяця не відвідує заняття та інші планові заходи Міжнародного мовного центру WAY UP.
 
6.3. При достроковому розірванні договору на підставі п.п. 6.1, 6.2 авансові платежі не повертаються.
 
 

7. ФОРС-МАЖОР

 
7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, пожежі, стихійні лиха, а також протиправні дії третіх осіб.
 
7.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна інформувати іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.
 
7.3. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний Міжнародним мовним центром WAY UP або Слухачем шляхом повідомлення іншої сторони будь-яким доступним способом.
 
7.4. Повернення Слухачу коштів через невиконання умов Договору у звʼязку із непередбачуваними (форс-мажорними) обставинами не проводиться.
 
 

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 
8.1. Для реєстрації в клієнтській базі Слухач надає Міжнародному мовному центру WAY UP необхідні персональні дані про себе заповнивши вступну анкету.
 
8.2. Заповнивши анкету, Слухач дає свою згоду на збір, обробку, зберігання і використання своїх персональних даних Міжнародному мовному центру WAY UP в рамках, необхідних для виконання функцій Міжнародного мовного центру WAY UP.
 
8.3. Слухач надає Міжнародному мовному центру WAY UP згоду на публічний показ, відтворення, розповсюдження фото- та відеоматеріалів, інших художніх творів, на яких є його зображення чи зображення Слухача.
 
8.4. Міжнародний мовний центр WAY UP здійснює збір, обробку, зберігання, використання і захист персональних даних Слухачів відповідно до положень Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами).
 
 

9. ІНШІ УМОВИ

 
9.1. Всі повідомлення, заяви, скарги від Слухачів приймаються Міжнародним мовним центром WAY UP на електронну  пошту: wayup.che@gmail.com або за телефоном: +38 (050) 563-95-51.
 
9.2 У разі виникнення суперечок або претензій між сторонами за Договором, сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
 
9.3. З інших питань, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
 
9.4. Цей договір публікується на офіційному сайті Міжнародного мовного центру WAY UP https://wayup.in.ua/ і на сторінках офіційних груп в соціальних мережах.
 
9.5. Договір набирає чинності з дня підписання особою заяви про приєднання до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ Про надання послуг з вивчення іноземних мов фізичним особам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УВЕЙ АП» і діє до закінчення запланованих занять, курсів, заходів і програм.
 
 

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УВЕЙ АП»
код ЄДРПОУ 42518681
місцезнаходження юридичної особи: вул. П. Орлика, буд. 1 Е, офіс 110, м. Чернівці, Чернівецька обл.
р/р 26001051508879 в Чернівецька філія ПАТ «ПриватБанк»,
МФО 356282
тел: +38 (050) 563-95-51
Електрона пошта: wayup.che@gmail.com
Сайт Міжнародного мовного центру WAY UP: https://wayup.in.ua/
 
 

Додаток 1 до публічного договору-оферти

про надання послуг з вивчення іноземних

мов фізичним особам в Товаристві з

обмеженою відповідальністю «УВЕЙ АП»

від «1» січня 2019 року

 

Перелік занять, курсів, заходів, що проводяться Міжнародним мовним центром WAY UP

 
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper- Intermediate
IELTS preparation
FCE preparation
Medical English
English for IT
Corporate English